ازیکسالگی انسان تا هجده ماهگی انسان / Monate (18)

با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح نکات مهم و اساسی برای نوزادان ازیکسالگی انسان تا هجده ماهگی، که به صورت کلی و عمومی تلاش به بیان ان کرده ام
را مین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

 

21.12.2015
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

هنر عشق ورزی در خانواده و زندگی/ die Liebe in der Familie

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه به هنر عشق ورزی در خانواده و زندگی پرداخته شده است. توصیه و تاکید میشود برای بهتر تربیت کردن کودکان خود، یعنی بزرگسالان فردا باید بتوسط والدین و مربیان تعلیم و تربیتی نیز این هنر در نما یش داده شود. این نمایش برای کودکان کماکان همان الگو برداری برای اینده و زندگی این کودکان میباشد
پدر و مادران عزیز، همیشه و همشه با هم در مقابل فرزندان عشق بورزید و نمایان کنید که این خصوصیت انسانی و اخلاقی برای انسان شدن و انسان بودن میباشد
ر ا مین گر ا ف
مشا و ر خا نو ا د ه، اعتیاد، جنسیت

19.12.2015
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

نه ماهگی تا یکسال/ ein Jahre alt

با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح نکات مهم و اساسی برای نوزادان ازنه ماهگی تا یکسال، که به صورت کلی و عمومی تلاش به بیان ان کرده ام
را مین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

18.12.2015
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

شش ماهه تا نه ماهگی/ bis 9 Monaten

با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح نکات مهم و اساسی برای نوزادان از شش تا نه ماهگی ، که به صورت کلی و عمومی تلاش به بیان ان کرده ام
را مین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

15.12.2015
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

سه ماهه تا شش ماهگی/ bis 6 Monaten

با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح نکات مهم و اساسی برای نوزادان از سه ماهگی تا شش ماهگی، که به صورت کلی و عمومی تلاش به بیان ان کرده ام
را مین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

14.12.2015
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

ازبدو تولد تا سه ماهگی/ bis 3 Monaten

با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح نکات مهم و اساسی برای نوزادان از بدو تولد تا سه ماهگی، که به صورت کلی و عمومی تلاش به بیان ان کرده ام
را مین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

14.12.2015
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

درمان زود انزالی مردان در سکس/ vorzeitige Samenerguss

با سلام ودرود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
این برنامه در رابطه با درمان زود انزالی برای مردان تهیه و تدوین شده است، در این راستا، همانگونه که میدانیم، یک داشتن سکس و امیزش جنسی خوب، نشانه یک زندگی با لذت و کیفیت میباشد.متشکرم
رامین گر اف

مشاور خانواده، اعتیاد،جنسیت

13.12.2015
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

پنا هند گا ن نو جو ا ن در آلمان / Flüchtlinge

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح ارتباطات انسانی جامعه میزبان آلمان و همچنین پناهجویان عزیز در آلمان.
را مین گرا ف

مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

12.12.2015
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

ا کستا سی ماده مخدر/ XTC extasi

با سلام و درود خدمت شنوندگان رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح در مورد قرص اکستاسی و مضرات آن میشود، دارای پیامدهای جبران نا پذیر و غیر قابل بازگشت در سلولهای مغزی، روح و روان، و همچنین ارگانهای بدن میباشد
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد،و جنسیت 

09.12.2015
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

درد واژن در هنگام سکس، یاواژینیسموس/Vaginismus

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه اشاره به بیماری درد واژن و یا واژینیسموس میشود، و اینکه شریک همسر مرد میتواند با همکاری و آگاهی و با دادن اطمینان و اعتماد بر این معضل با هم فائق شوند. از اینرو در درجه اول ترجیحات پزشکی، و در درجه دوم حتما و حتما مشاوره و راهکاری روانشناختی و رفتاری در جنسیت میتواند باعث حل و از بین بردن این بیماری بشود

رامین گراف
مشاورخانواده، اعتیاد،وجنسیت

07.12.2015
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]