هویت فرزندان مهاجر & Migranten Kinder

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح  هویت میشود، هویت چیست ؟ و مخصوصا هویت کودکان مهاجران در خارج از کشور مادری و پدری ! چرا مشکلات پدید می ایند و راهکار ان چیست ؟ 
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد

01.10.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

و ا لد ین & Eltern bleiben

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح دوران قبل و بعد از طلاق میشود، و والدین چگونه باید رفتار کنند و در این مرحله حساس با بچه های زندگی را برای بهتر زیستن با راهکار های تعلیم و تربیت ادامه بدهند.
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد، جنس

28.08.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

مشا وره در فرهنگ ایرانی & Beratung

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح  این میشود، چرا در فرهنگ ایرانی و فارسی زبان ، مشاوره و ملاقات مشاوره روانشناس یک مسئله تابو میباشد و در فرهنگ ما این مهم جایی برای خود باز نکرده است
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

19.07.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

/چرا به تنهایی عادت میکنم؟

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح  این میشود، چرا انسان به تنهایی عادت میکند و چرا قادر نیست رابطه ای سالم و ثابتی را نگهدارد  
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

01.06.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

Falsche Gewhonheiten/عادت های غلط در روابط انسان

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح  عادت های غلط انسانی میشود که باعث اختلال در رفتارانسان و در نتیجه جدای و طلاق عاطفی بین دو انسان را باعث میشود. 
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

27.05.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

ا فسر د گی و نشانه های این بیماری/ Depression

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح بیماری افسردگی و تعریف این بیماری و نشانه ها و خصوصیات این بیماری انجام شده است. راهکارهایی که میتوانیم در مقابل این بیماری انجام بدهیم

رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

15.05.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

Liebe und Sex / فرق اساسی بین عمل سکس و عشق و ر ز ی

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح و بیان فرق اساسی بین عمل سکس و عشق ورزی بین دو انسان عاشق نسبت به هم انجام شده است، و متاسفانه در راستای مشکلات فرهنگی و تابو بودن و نداشتن اگاهی در این راستا باعث مشکلات عدیده ای عاطفی بین دو انسان شده است

رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

14.05.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

Warum dich? / چرا وچگونه باید با تو ازدواج کنم

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح یک دوستی خوب که در نهایت به یک ازواج و تشکیل خانواده منجر میشود انجام شده است . در این برنامه به  15 شرط اصلی و اساسی یک پیوند موفق و سالم اشاره شده و بررسی میشو د

رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

25.04.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

شادی و شادمان ماندن / Freude und Fröhlich bleiben

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح واژه شادی و شادمان ماندن، شده است و در نتیچه فوایدی که شادی برای انسان به همراه میاورد . انسان خرسند و رضایتمند و قانع میتواند با عقل گرایی و اگاهی و منطق الگوهای ذهنی جدیدی را در خود متولد کند و در نتیجه در این راستا قدم بردارد .
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

04.04.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

Küssen /بوسیدن و فایده های آن برای انسان

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح واژه بوسیدن شده است و در نتیچه فوایدی که بوسه و بوسیدن برای انسان به همراه میاورد . بوسیدن یا به خاطر خوش امدن (دوست داشتن() میباشد و یا به خاطر عشق و علاقه مخصوص جنسی بین دوانسان انجام میشود. بوسیدن طبیعی و معمولی بین فرزند وبزرگترش و بوسیدن طبیعی و جنسی بین مادر و پدر و یا دو انسان بزرگسال همجنس و یا غیر همجنس در یک رابطه جنسی و سکسوالی
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

20.02.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]