نابرابری در فرهنگ خانواده ایرانی

با درود و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور

در این برنامه سعی به تحلیل و تشریح نابرابری انسان در فرهنگ و خانواده ایرانی انجام شده است

ر ا مین گر ا ف

مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

28.10.2018
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

جایگاه زن در فرهنگ و خانواده ایرانی

با درود و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور

در این برنامه سعی به تحلیل و تشریح جا یگاه زن در فرهنگ و خانواده ایرانی انجام شده است

ر ا مین گر ا ف

مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

21.10.2018
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

پرده بکارت و مهریه در فرهنگ ایرانی

با درود و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور

در این برنامه سعی به تحلیل و تشریح دو واژه مهریه و پرده بکارت در ارتباط اجتماعی زن و مرد انجام شده. این مشکل  مذهبی و فرهنگی در جامعه ایران فعلی بدیهی و دهشتناک است شده است

ر ا مین گر ا ف

مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

17.05.2018
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

اختلال فرهنگی تنوع طلبی در جامعه ایران

با درود و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور

در این برنامه سعی به تحلیل اختلال فرهنگی تنوع طلبی که به نوعی عادت و سنت شده است. این اختلال فرهنگی در جامعه ایران فعلی بدیهی شده است

ر ا مین گر ا ف

مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

21.02.2018
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

مهاجر،افسرده وبیمار& Auswandern

با درود و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور

در این برنامه سعی به تحلیل مددکاری مهاجرین و مشکلات انها از جمله بیماری افسردگی در جامعه آلمان پرداخته شده است

ر ا مین گر ا ف

مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

15.01.2018
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

تیپ تنوع طلب شکاک&Paranoied

با درود و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور

در این برنامه سعی به تحلیل روانشناسی،فرهنگی، اجتماعی شخصت شکاک و تنوطلب پرداخته شده است

ر ا مین گر ا ف

مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

14.01.2018
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

Familie& کانون خانواده ایرانی

 

با درود و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور

در این برنامه سعی به تحلیل فرهنگی و اجتماعی کانون خانواده در ایران پرداخته شده است

ر ا مین گر ا ف

مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

11.01.2018
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

زنان در زندان فرهنگ اجتماع خانواده

با درود و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور

در این برنامه سعی به تحلیل فرهنگی و اجتماعی در خانواده به ضرر زنان در ایران پرداخته شده است

ر ا مین گر ا ف

مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

27.12.2017
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

Warum Heiraten? Wenn dann Wie? Die Sendung wird auf Duetsch gesprochen

Sehr geehre Damen und Herren,

Diese Sendung wird nur Auf Duetsch gesprochen und das war eine Test als Projekt Pilot gedacht! Natürlich diese Sendung wird auch auf Persisch/ Farsi gesprochen.

Mit herzlichen Grüßen

Ramin Graf

Kinder-,Jugend und Familien Berater

11.11.2017
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

Warum Sucht? چرا خودکشی و چرا پوچی و چرا اعتیاد

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور

دراین برنامه سعی به بیان و تشریح  اعتیاد ، خود کشی و چرا پوچ گرایی در جامعه ایران مخصوصا در بین جوانان و نوجوانان با آن در جدال و دست به گریبان هستند. 
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد

07.11.2017
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]